I. Pytharoulis

First name
I.
Last name
Pytharoulis
Ferrarin, C., Pantillon, F., Davolio, S., Bajo, M., Miglietta, M. M., Avolio, E., et al. (2023). Assessing the coastal hazard of Medicane Ianos through ensemble modelling. Natural Hazards And Earth System Sciences, 23(6), 2273-2287, . http://doi.org/10.5194/nhess-23-2273-2023
Pytharoulis, I., Kartsios, S., Tegoulias, I., Feidas, H., Miglietta, M. M., Matsangouras, I., & Karacostas, T. (2018). Sensitivity of a mediterranean tropical-like cyclone to physical parameterizations. Atmosphere. http://doi.org/10.3390/atmos9110436